-eBe-

  

Bosnia-Herzegovina

Den første jernbanestrekningen i Bosnia-Herzegovina ble åpnet i 1872 mens landet fremdeles var en provins i det osmanske (tyrkiske) imperiet. Da dobbeltmonarkiet Østerrike-Ungarn erobret provinsen 1878, en erobring som i overveiende grad må ses på som et felleseuropeisk forsvarstiltak mot en flere år hundrer lang tyrkisk, militær aggresjon, ble det bygget et stort nett med smalsporete militærbaner. Disse fikk den uvanlige sporvidden 760 mm, en sporvidde som senere ble dominerende for smalsporbaner i dobbeltmonarkiet. Fordi denne sporvidden første gang ble brukt i Bosna-Herzegovina, er den blitt internasjonalt kjent som bosnisk smalspor. Smalsporbanene kom senere til å utgjøre en vesentlig del av jernbanenettet i Bosnia-Herzegovina, og store deler av det var i drift helt opp til borgerkrigen som fulgte oppløsningen av Jugoslavia på 1990-tallet. Fra erobringen i 1878 til oppløsningen av dobbeltmonarkiet etter nederlaget i 1. verdenskrig ble det også bygget en rekke normalsporete jernbanestrekninger i Bosnia-Herzegovina for å knytte provinsen tettere til resten av det østerriksk-ungarske imperiet. Likevel forble smalspornettet den dominerende delen av Bosnia-Herzegovinas jernbanenett til langt opp i mellomkrigstiden.

Ved oppløsningen av dobbeltmonarkiet tilfalt Bosnia-Herzegovina det nyopprettede Jugoslavia, og jernbanene ble innlemmet i landets statsbaner. 2. verdenskrig medførte store skader på Bosnia-Herzegovinas jernbanenett. Normalspornettet og størsteparten av smalspornettet ble gjenoppbygget etter krigen. For normalspornettets vedkommende ble det også bygget nye linjer, og deler av nettet ble elektrifisert med 25 kV 50 Hz vekselstrøm.

Allerede i mellomkrigstiden ble enkelte smalsporstrekninger bygget om til normalspor. Denne prosessen skjøt fart etter at gjenoppbyggingsfasen etter 2. verdenskrig var over. Samtidig ble også en rekke smalsporlinjer nedlagt.

Oppløsningen av Jugoslavia utløste en brutal borgerkrig fra 1990 til 1995, som på ny la landets jernbanenett i ruiner, og etter borgerkrigen ble landet delt i tre sterkt autonome regioner med her sitt jernbanenett. Etter snart 25 år siden opphøret av krigshandlingene begynner omsider deler av det normalsporete nettet så smått å komme på fote igjen. Det virker som om alle de tre regionene nå gjennomfører en opprusting av linjenettet, og nytt materiell er under bestilling, bl.a. Talgo-tog fra Spania. Det skal være internasjonal forbindelse til både Kroatia og Serbia.

De gjenværende delene av smalspornettet ser derimot ikke ut til å være gjenoppbygd siden borgerkrigen, med unntak av en antatt museumsdrift på deler av Den bosniske østbanen, i den serbiske regionen av landet, samt en steibruddsbane i Banovici.

bullet

Lokomotiver

bullet

Motorvogner

Lokomotiver

Damp

Bosnisk smalspor (760 mm)

BHStB damptrukket persontog

Višegrad, ca. 1910

BHStB type E og B+B Mallet. Bak står det to lok som ikke har latt seg typeidentifisere.

Ved lokstallen i Drvar, 1911. Personene på bildet antas å være lokstallarbeidere. De to barna er antakelig barn av noen av arbeiderne.

BHStB to lok med militært inspeksjonstog

Hum, 12.02.16

BHStB to lok med militært inspeksjonstog.

Cavtat, februar 1916

JDŽ (ex BHStB) type 189 og type 73

Mellom Bossanski Brod og Sarajevo, sommeren 1940

JŽ (ex JDŽ) 19.126. Museumslok

Utstilt utenfor det serbisk-ortodokse klosteret i Dobrun ved Višegrad, august 2019

Motorvogner

Dieselmotorvogner

Dieselmekaniske motorvogner

Bosnisk smalspor (760 mm)

JŽ (ex JDŽ) type 801

Ved Jablanica-dammen, 1965

 

BHStB = Bosnisch-Herzegowinischen Staatsbahnen   JDŽ = Jugoslovenske Državne Železnice (Jugoslavia)   = Jugoslovenske Železnice (Jugoslavia)

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 141 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 10.02.2023