-eBe-

  

 

All visitors to this page are requested to sign the declaration of solidarity with the Russian and Belorussian protesters against the two countries' assault on Ukraine. This campaign of solidarity has been initiated by the Norwegian Helsinki Committee. Click here to sign.

Russland*

Russlands første jernbane ble åpnet i 1845, mellom St. Petersburg og tsarens sommerresidens i Tsarskoje Selo. Allerede fra begynnelsen av fikk Russland en stor og levedyktig jernbaneindustri som i stor utstrekning har dekket landets behov for lok og vogner. Ja, jernbaneindustrien er faktisk eldre enn jernbanen i Russland. Allerede i 1834 bygget ingeniørene Jefim (far) og Miron (sønn) Tsjerepanov Russlands første fungerende damplok, til intern bruk på et industriområde.

Jernbanen i Russland ble anlagt med 1524 mm sporvidde (senere avrundet til 1520 mm). Årsaken til dette var frykten for en invasjon fra vest. Det var særlig Preussen og Østerrike-Ungarn som var det fryktede fiendene. For å umuliggjøre innlegging av 3. skinne valgte man å gjøre sporet akkurat én skinnehodebredde bredere enn det europeiske normalsporet på 1435 mm. Samtlige land som på et eller annet tidspunkt har vært en del av det russiske imperiet/Sovjetunionen benytter det russiske bredsporet. I tillegg er jernbanen i Mongolia bygd med russisk bredspor. Selv etter oppløsningen av Sovjetunionen på 1990-tallet utgjør det russiske jernbanenettet verdens største jernbanesystem. I 1945 ble det bygget en bredsporet linje (på eksisterende trasé) helt fram til Berlin, for at Stalin skulle kunne reise til Potsdam-konferansen med russisk tog. Gjennom Polen og daværende DDR ble denne linjen senere ombygd til normalspor.

Størsteparten av det russiske jernbanenettet er elektrifisert. Elektrifiseringen av jernbanen begynte på et tidlig tidspunkt og ble politisk begrunnet med Lenins utsagn om at "Kommunisme er arbeidermakt pluss elektrifisering av samfunnet." Av denne grunn har samtlige sovjetiskbygde elloktyper typebetegnelsen ВЛxx (ВЛ = VL for Vladimir Lenin). Denne navnepraksisen opphørte ca. år 2000.

Fram til ca. 1950 skjedde elektrifiseringen med 3 kV likestrøm. Deretter gikk man over til 25 kV vekselstrøm. Likestrømsstrekningene er, med svært få unntak, ikke bygd om til vekselstrøm, og det finnes kun et fåtall lokomotiv- eller motorvogntyper for begge systemer. Det innebærer at det finnes en rekke steder der det må skiftes lokomotiv på grunn av overgang fra det ene systemet til det andre. Dette har imidlertid ikke vært ansett som noe stort problem da russiske lokomotiver sjelden aller aldri kjøres ut av eget tjenestedistrikt. Man kan derfor også oppleve lokomotivskifte på grensen mellom to tjenestedistrikter selv om begge har samme strømsystem.

Russland har internasjonal trafikk til samtlige naboland unntatt Norge, og der nabolandets jernbane har normalspor, skiftes det boggier og koblinger på grensen. Det arbeides også med å utvikle anlegg for sporviddeendring i fart. Fra Polen til Kaliningrad er det bygget normalspor parallelt med bredsporet helt fram. Det arbeides også med planer om gjennomgående trafikk fra Russland gjennom Finland og Sverige og til Narvik i Norge. I fall disse planene virkeliggjøres, vil det antakelig bli snakk om å bygge ut dobbeltspor der det ene sporet skal ha normalspor og det andre bredspor.

Også Estland, Latvia, Litauen, Mongolia, Belarus og Ukraina har en mengde russisk materiell fra sin tid som del av eller alliert med Sovjetunionen. Jernbanemuseet i Ulaan Baatar omfatter utelukkende russiske/sovjetiske loktyper. I tillegg finnes det i 2020 fremdeles et stort antall sovjetiskbygde diesellok i Tyskland, en arv fra DDR.

Lokomotiver

Locomotives / Lokomotiven / Locomotoras / Локомотивы

Motorvogner

Multiple units / Triebwagen / Unidades eléctricas y térmicas / Электрические и дизельные поезда

Person- og godsvogner

Coaches and wagons / Person- und Güterwagen / Vagones de personas y de cargas / Фургоны пассажирские и товаров

Anleggs- og vedlikeholdsmateriell

Building and maintenance / Baumateriell / Unidades de construcción y de mantenimiento / Oбслуживание рельса

Barnas jernbaner

Children's railways / Kindereisenbahnen / Ferrocarriles de los niños / Детские железные дороги

Veterantog og museer

Vintage trains and museums / Veteranzüge und Museen / Trenes de ventajo y museos / Поезда ветерана и музея

Sporvei og t-bane

Trams and metros / Straßen- und U-Bahnen / Tranvias y subterraneos / Трамваи и метро

Trolleybuss

Trolleybusses / O-Buße / Trolebusse / Троллейбусы

Tog på frimerker

Trains on stamps / Züge af Briefmarken / Trenes en sellos / Поезда на марках

 

Russerne bruker det kyrilliske alfabetet, og jeg har valgt å skrive alle typebetegnelser med kyrilliske bokstaver for å få dem helt korrekte. Hvis du klikker på pilen til venstre, får du opp en tabell som viser hva de kyrilliske bokstavene tilsvarer i vårt eget alfabet.

Velkommen også til å lese dagboken fra min reise med den transsibirske jernbanen fra Beijing til Moskva og St. Petersburg. Kanskje du lar deg friste til å ta samme turen? Den anbefales sterkt!

* NB! Russisk jernbanemateriell fotografert utenfor Romania (landsnavn i kursiv) kan være representert med flere bilder i kapittel for utenlandske tog i landet der det er fotografert. 

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 141 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 10.02.2023