-eBe-

  

Ukraina1)

Ukraina fikk sin første jernbane mens landet fremdeles var en del av det russiske imperiet og senere Sovjetunionen fram til 1992. I 1918 tilfalt den vestlige delen av landet det gjenopprettede Polen, og jernbanene i Vest-Ukraina ble bygd om fra russisk bredspor (1524 mm - senere 1520 mm) til normalspor (1435 mm). Sovjetunionen annekterte denne delen i 1939 som en del av pakten mellom Hitler og Stalin og beholdt den etter krigen, og jernbanenettet ble igjen ombygd til russisk bredspor. Fremdeles er det merkbare, kulturelle forskjeller mellom Vest- og Øst-Ukraina. Fra ca. 2012 begynte Russland aktivt å utnytte disse forskjellene til å iverksette væpnete kamphandlinger i fylkene Donetsk og Luhansk, kamphandlinger som resulterte i at det ble innsatt quislingregimer som erklærte deler av fylkene for "selvstendige folkerepublikker" i 2014. Samme år annekterte Russland Krim-halvøya. Både annekteringen av Krim og opprettelsen av de såkalte "folkerepublikkene" har møtt kraftig internasjonal fordømmelse. Dette har imidlertid ikke hindret Russland i å gå til åpen krig mot og full invasjon av Ukraina februar i 2022. En samlet verdensoponion fordømmer Russlands aggresjon mot Ukraina. Også dette nettstedet slutter seg til denne fordømmelsen og markerer sin støtte til Ukraina ved å merke samtlige ukrainske sider med det ukrainske flagget. En pengestøtte til dem som flykter fra invasjonstroppene, er også sendt, via Kirkens Nødhjelp. Alle som besøker disse sidene, oppfordres til å gjøre det samme. Klikk her for å følge oppfordringen!

Av Ukrainas naboland bruker både Belarus, Moldova og Russland samme sporvidde som Ukraina, mens samtlige andre naboland bruker normalspor. I nyere tid er det også bygd en ny, bredsporet forbindelse for råvareleveranser (malm) til et industriområde som ligger midt inne i Polen. En normalsporet høyhastighetslinje er under planlegging mellom Odesa og Kyiv via Lviv. Det foreligger også planer om å bygge linjen fra den polske grensen til Lviv om til 4-skinners spor som kan trafikkeres med både normal- og bredsporet materiell. Fra før finnes det ca. 20 mil normalsporet jernbane i landet, alt i tilknytning til grenseområdene mot vest, foruten et smalsporet nett (750 mm sporvidde) på ca. 30 mil.

24 mai 2022 kunngjorde den ukrainske statsministeren at landet vil iverksette en trinnvis ombygging av jernbanenettet til normalspor. I første omgang vil forbindelsene til storbyene og de s tørre godssentraene bli omsporet, men siktemålet er full ombygging. Det er grunn til å tro at denne beslutningen er er resultat at den russiske invasjonen av landet i februar 2022, og at ombyggingen vil skje som en del av gjenoppbyggingsarbeidet etter at krigshandlingene er avsluttet.

Jernbaneforbindelsen til Krim er brutt etter den russiske annekteringen av halvøya, og også mellom de delene av Luhansk og Donetsk som styres av quislingregimene, og resten av Ukraina er forbindelsen brutt.

Knapt halvparten av det ukrainske jernbanenettet er elektrifisert. Elektrifiseringen av jernbanen begynte på et tidlig tidspunkt og ble politisk begrunnet med Lenins utsagn om at "Kommunisme er arbeidermakt pluss elektrifisering av samfunnet." Av denne grunn hadde samtlige sovjetiskbygde elloktyper typebetegnelsen ВЛxx (ВЛ = VL for Vladimir Lenin). Denne navnepraksisen opphørte da landet ble selvstendig i 1992. Elektrifiseringen er oppbrutt av ikke-elektrifiserte strekninger, men en fullstendig elektrifisering er planlagt

Fram til ca. 1950 skjedde elektrifiseringen med 3 kV likestrøm. Deretter gikk man over til 25 kV vekselstrøm. Likestrømsstrekningene er, med svært få unntak, ikke bygd om til vekselstrøm, og det finnes kun et fåtall lokomotiv- eller motorvogntyper for begge systemer. Det innebærer at det også på den elektrifiserte delen av nettet finnes en rekke steder der det må skiftes lokomotiv på grunn av overgang fra det ene systemet til det andre. Kun i liten grad finnes det 2-systemslok og -motorvogner.

Ukraina har internasjonal trafikk til samtlige naboland, og der nabolandets jernbane har normalspor, skiftes det boggier og koblinger på grensen. Det arbeides også med å utvikle anlegg for sporviddeendring i fart. I Polen er en viktig linje fra Ukraina til en større industriby bygget med russisk bredspor helt fram. Det samme er tilfelle i Slovakia.

24 ukrainske byer har sporvei, deriblant 4 med meterspor (1000 mm), resten med russisk bredspor. Videre finnes det skinneløs sporvei (trolleybuss) i 47 byer, den siste anlagt så sent som i 2004. Tre byer har t-bane. Et fjerde t-banenett var under bygging i Donetsk, men arbeidene stanset opp da byen ble erobret av de russiske leiesoldatene og deres medløpere.

Jernbane

Railway / Eisenbahn / Ferrocarriles / Железная дорога

Trolleybuss

Trolleybusses / O-Buße / Ttrolebusse / Троллейбусы

Kabelbaner

Funiculars / Standseilbahnen / Funiculares / Фуникулярные железные дороги

I likhet med russerne bruker ukrainerne det kyrilliske alfabetet, og jeg har valgt å skrive alle typebetegnelser med kyrilliske bokstaver for å få dem helt korrekte. Hvis du klikker på pilen til venstre, får du opp en tabell som viser hva de kyrilliske bokstavene tilsvarer i vårt eget alfabet.

 

1) Siden februar 2022 gjennomfører dette nettstedet så langt som mulig ukrainsk skrivemåte for stedsnavn i Ukraina.

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 141 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 10.02.2023